2005-2008 Rozvoj Rómov

Hlavný partner:

Projekt podporil Európsky sociálny fond Európskej únie a MPSVR SR a prebehol pod záštitou iniciatívy EQUAL.

Trvanie projektu:

marec 2005 – jún 2008

Miesto konania:

širšia spádová oblasť okolo miest Trebišov a Rožňava

Cieľ:

Posilnenie postavenia Rómov a sociálne handicapovaných občanov na trhu práce pomocou informovanosti a cieleného vzdelávania.

Účastníci:

Sociálne handicapovaní občania a Rómovia zo miest Trebišov a Rožňava a blízkeho okolia

Rozvojový partner projektu:

Ľuľudi, o.z.

Medzinárodní partneri:

OESSE – Officina Sociale (Rím,Taliansko)

IMELSA (Valencia, Španielsko).

Podrobné informácie:

http://www.orbisinstitute.sk/vydavanie-pracovnych-novin-pre-romov/

Popis:

Hlavnými aktivitami projektu bolo vydávanie dvojjazyčných rómsko-slovenských pracovných novín Buťakero Nevipem, ktoré zastrešoval partner projektu rómske občianske združenie Ľuľudi. Noviny boli bezplatným týždenníkom, ktorý Rómov informoval o voľných pracovných miestach, o spoločenskom a kultúrnom dianí na Slovensku, aktuálnych zákonoch a vyhláškach. Samostatné rubriky boli venované príprave na zamestnanie, vedeniu pracovného rozhovoru, pracovným návykom a pracovnej disciplíne. Počas trvania projektu vyšlo 104 čísiel a boli distribuované po celom Slovensku. Vzdelávacia časť obsahovala ECDL kurzy počítačových zručností, motivačné školenia, ktorých cieľom bolo dosiahnuť osobnostnú motiváciu pre ďalší rozvoj a zlepšovanie komunikácie a sebaprezentácie účastníkov projektu, a osobnostnú diagnostiku, ktorá poskytla spätnú väzbu frekventantom kurzu o ich silných stránkach a vhodnej profesnej orientácii formou zjednodušenej formy profesijného životopisu s popisom v budúcnosti preferovaných profesií. Počas projektu sme zapojili do vzdelávania 400 účastníkov. Súčasťou projektu bol obsiahly kvantitatívny a kvalitatívy výskum, ktorého výstupy napomáhali zlepšovaniu úrovne vzdelávania a vydávania novín. Jeho výstupy si môžete prečítať na stránke nižšie. Ďalšou z aktivít bola fotografická výstava East či neísť, ktorá zachytávala účastníkov počas ich vzdelávania, otvorená vernisážou v UPSVaR Trebišov. V záverečnej časti projektu sme otvorili Rómske informačné centrum v rómskej osade v Krásnohorskom Podhradí. Centrum sme vybavili počítačom s prístupom na internet, tlačiarňou a vyškolili sme pracovníka sprístupňujúceho centrum spoluobčanom.

Súčasťou projektu bola aj nadnárodná spolupráca, kde sme si na stretnutiach s partnermi projektu vymieňali naše poznatky z priebehu projektu, diskutovali a inšpirovali sa dobrou praxou iných krajín. Zhrnutie dobrej praxe získanej touto spoluprácou sme spracovali do tlačenej publikácie.

image-1 image-2 image-3

Novinky

Záverečná konferencia EUPA_NEXT

16.07. 2018

28.júna sa uskutočnila v Nicosii záverečná konferencia k projektu EUPA_NEXT

Piate stretnutie projektu EUPA NEXT a workshop "Train the master examiner"

18.02. 2018

5. medzinárodné stretnutie projektu EUPA_NEXT a Workshop "Train the master examiner" sa uskutočnili v dňoch 18. a 19.1 2018

Projekt ZRKADLO

13.12. 2017

Projekt „Zrkadlo“ je hraný poviedkový film, ktorý sa nachádza v štádiu vytvárania, formulovania námetu a scenára. Projekt vznikol v Orbis institute, prizvali sme k spolupráci aj sebik.tv, nakoľko sme na viacerých spoločných projektoch už spolupracovali, ktoré sa týkali mládeže a sociálnych tém.